Comisiwn y Gyfraith: 14eg Rhaglen o Ddiwygio'r Gyfraith

Closes 31 Jul 2021

Amdanoch chi

Sut ydym ni’n ymdrin ag argymhellion i ymgynghoriad 14eg Rhaglen Comisiwn y Gyfraith

Sut ydym ni’n ymdrin ag argymhellion i ymgynghoriad 14eg Rhaglen Comisiwn y Gyfraith

Egwyddorion Ymgynghori: Mae Comisiwn y Gyfraith yn dilyn yr Egwyddorion Ymgynghori a amlinellir yn y ddogfen a grëwyd gan Swyddfa’r Cabinet, sy’n gosod canllawiau ar y math a’r arddull o ymgynghoriadau, hyd, amseru, hygyrchedd a thryloywder. Mae’r Egwyddorion ar gael ar wefan Swyddfa’r Cabinet yn https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance.

Gwybodaeth a roddir i Gomisiwn y Gyfraith: Ein bwriad ydy sicrhau bod ein modd o wneud penderfyniadau yn glir, gan egluro sut y daethom i gasgliad penodol. O ganlyniad, fe fyddwn yn cyhoeddi’r holl ymatebion a dderbyniwn fel rhan o ymgynghoriad y 14eg Rhaglen. Gallwn hefyd rannu eich ymateb gyda’r Llywodraeth. Yn ogystal â hynny, efallai bydd dyletswydd arnom i ddatgelu gwybodaeth, yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Fe fyddwn yn prosesu eich data personol yn unol â’r Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol y DU.

Rydym o’r farn bod ymatebion i ymgynghoriad yn fwyaf effeithlon pan ydyn ni’n gallu adrodd pwy a gyflwynodd ymateb, a beth oedd eu barn. Efallai y byddwch yn dymuno i ni gadw eich ymateb yn ddienw, er enghraifft os ydyw’n cynnwys gwybodaeth sensitif amdanoch chi neu’ch teulu, neu os ydych yn poeni am bobl eraill yn dod i wybod am y wybodaeth y darparwyd gennych. Os ydych chi’n gofyn inni i gadw’ch ymateb yn ddienw, byddwn yn gallu cyfeirio at eich ymateb a chynnwys eich ymateb, heb ddatgelu mai gennych chi ddaeth yr ymateb. Ni fydd eich enw yn ymddangos ar restr fydd yn nodi’r sawl a ymatebodd i ymgynghoriad y 14eg Rhaglen.

Fel arall, os ydych chi’n ystyried ei bod yn angenrheidiol cadw'r holl, neu gyfran o’r wybodaeth yr ydych am ei ddarparu yn gyfrinachol, ac felly ddim am iddo gael ei gyhoeddi na’i ddatgelu, cysylltwch â ni i fynegi hynny cyn gyrru’r ymateb os gwelwch yn dda. Gofynnwn ichi gadw’r wybodaeth gyfrinachol i’r isafswm, ei nodi yn glir, ac egluro pam yr ydych am i ni ei gadw’n gyfrinachol. Ni allwn warantu bod modd cadw’r cyfrinachedd hwn ym mhob achos, a ni fydd ymwadiad awtomatig a grëir gan eich system TG yn cael ei ystyried yn gyfrwymol ar Gomisiwn y Gyfraith. Fe fydd eich enw yn ymddangos ar restr o’r sawl a ymatebodd i ymgynghoriad y 14eg Rhaglen.

Am wybodaeth bellach am sut rydym yn ymdrin â data, dilynwch y ddolen i’n gwefan: https://www.lawcom.gov.uk/document/handling-data/.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cynnwys yr Hysbysiad Breifatrwydd hwn, cysylltwch â ni trwy e-bostio enquiries@lawcommission.gov.uk.

Beth yw eich enw?
Beth yw eich cyfeiriad?
Beth yw eich cyfeiriad e-bost?

Os ydych am ddarparu eich cyfeiriad e-bost yna mi fyddwch yn cael ebost gydnabyddiaeth yn awtomatig pan fyddwch yn cyflwyno eich ymateb.

Beth yw eich rhif ffôn?
Ym mha rinwedd ydych chi’n ymateb?
Os ydych yn ymateb mewn rhinwedd bersonol, ticiwch y blychau sydd yn eich disgrifio'n orau:
Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, nodwch enw eich sefydliad

Something missing here? Return to a previously saved response.